Zásady ochrany osobných údajov


Obchodné podmienky internetového obchodu


GDPR


Alergény

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

OBCHODNÉ PODMIENKY

Kupujúci –  zákazník, môže to byť fyzická i právnická osoba, ďalej iba zákazník
Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu www.marlotka.sk

MARLOTKA s.r.o., – Ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.marlotka.sk/

So sídlom: Šancová 4, 90201 Pezinok, Slovensko

IČO: 47573503

DIČ: 2023978506

Zápis v ORSR -Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 95133/B

Adresa prevádzky:

Talihov dvor 3, 902 01 Pezinok

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov Predávajúceho cez internet na internetovej stránke www.marlotka.sk, prípadne FB stránke Marlotka či Instagramovom účte marlotka_kolacikovna.
 2. . Predávajúci je zároveň aj výhradným výrobcom tovaru/výrobkov ponúkaných na uvedených stánkach prípadne FB stránke Marlotka či Instagramovom účte marlotka_kolacikovna.
 3. Kupujúcim je osoba ktorá nakupuje výrobky Predávajúceho za účelom konečnej spotreby, môže to byť fyzická alebo právnická osoba. (ďalej len Kupujúci). Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho ktoré nie sú vyslovene upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, a súvisiacimi právnymi predpismi. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená na základe dopytu kupujúceho voči predávajúcemu.
 5. Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia detailne zodpovedať skutočnému tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže opticky líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Ponuku výrobkov/tovarov prevádzky Marlotka je možné nájsť na stránkach www.marlotka.sk, a tiež na FB stránke Marlotka.
 2. Kúpna zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru Kupujúcim a jeho následným prijaním a potvrdením Predávajúcim. Za okamih vzniku kúpnej zmluvy je okamih odoslania potvrdzujúceho e-mailu zo strany Predávajúceho.
 3. Objednávka obsahuje: informácie o objednanom tovare, jeho množstve a cene, cene balného, spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o mieste a spôsobe vyzdvihnutia objednaného tovaru, konktaktné údaje Kupujúceho
 4. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných údajov. Predávajúci nezodpovedá za škody ktoré vzniknú v dôsledku chybne alebo nesprávne vyplneného objednávkového formulára. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 5. Ceny uvedené v objednávke sú konečné, teda sú uvedené s DPH, a obsahujú všetky ďalšie poplatky alebo dane, ktoré má Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť.
 6. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 5 pracovných dní (inkl. soboty) pred požadovanou dodávkou objednaného tovaru. A to buď telefonicky (0911441717),  alebo e-mailom na marlotka@marlotka.sk. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a telefónne číslo Kupujúceho a dátum, na ktorý bol tovar objednaný.

 PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti pri preberaní objednaného tovaru.
 2. V prípade, že kúpna cena nepresahuje 100 Eur kupujúci ju zaplatí až pri preberaní tovaru. Ako doklad o platbe vystaví Predávajúci Kupujúcemu pokladničný blok.
 3. Predávajúci vyžaduje pri objednávke nad 100 EUR zálohovú platbu vo výške 50% z celkovej hodnoty objednávky. V tomto prípade bude Kupujúcemu zaslaná zálohová faktúra priamo na jeho uvedený e-mail a pri vyzdvihnutí tovaru zaplatí zvyšných 50% celkovej sumy objednaného tovaru.

 DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar si Kupujúci môže vyzdvihnúť len osobne v  prevádzke MARLOTKA na adrese Talihov dvor 3, vo vopred dohodnutom čase. Odber po dohodnutom čase nie je možný. 
 2. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať správnosť, úplnosť a neporušenosť tovaru. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo závad to ihneď komunikovať predávajúcemu personálu na prevádzke.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 4. Termín dodania uvedený v objednávkovom formulári je záväzný pre Predávajúceho a aj pre Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje že v termíne dodania bude mať tovar pre Kupujúceho pripravený a Kupujúci sa zaväzuje, že si v danom termíne tovar vyzdvihne (presnejší čas odberu objednaného tovaru si vopred dohodne s Predávajúcim a tento čas následne dodrží). 
 5. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne telefonicky informovať. V prípade predĺženia doby trvania dodania o viac ako 2 hodiny oproti požadovaného termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. 
 6. V prípade že sa Kupujúci omešká s vyzdvihnutím tovaru o viac ako 2 hodiny, resp ak si nestihne tovar vyzdvihnúť v rámci dňa na ktorý bol tovar objednaný, informuje bezodkladne Predávajúceho a dohodnú si ďalší najskorší možný termín prevzatia tovaru.

 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. V zmysle ust. § 7 zákona č. 201/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu.
 2. Kupujúci však nie je v súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. d)  možný odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. Keďže všetok tovar ktorý Predávajúci ponúka má trvanlivosť 24 – 72 hod, nie je možné v tomto prípade od zmluvy na základe uvedeného zákona odstúpiť.

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

 1. Odoslaním elektornickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho a Reklamačným poriadkom.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho a možnosti Predávajúceho pripraviť správny objednaný tovar v dohodnutej dobe.
 2. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín, pri niektorých tovaroch až 72 hodín (trvanlivejšie výrobky, ktoré majú takúto dobu trvanlivosti uvedenú v popise tovaru). Po 24 hodinách (resp. 72 hodinách) právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Kupujúci má právo reklamovať tovar len v prípade, že zaručí podmienky správneho skladovania tovaru – predovšetkým správnej skladovej teploty.
 3. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu, resp. v termíne na ktorý mal Kupujúci tovar objednaný.
 4. Ako záručný doklad slúži pokladničný blok alebo elektronická faktúra ktorú Kupujúci obdržal pri kúpe tovaru. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Oprávnená záručná reklamácie je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamnácií je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 5. Tovar sa reklamuje osobne v mieste predaja, je potrebné aby Kupujúci so sebou priniesol reklamovaný tovar. Osobnej reklamácií môže predchádzať reklamácia telefonická (0911441717) alebo e-mailom (na adresu marlotka@marlotka.sk), v ktorej Kupujúci čo najvýstižnejšie popíše vadu, pre ktorú Tovar reklamuje.
 6. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním skladovej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Pri prevzatí produktov je kupujúci si povinný ich riadne skontrolovať. Predmetom reklamácie nemôže byť tiež nesprávne zistenie množstva koláčov/ tovaru po jeho prevzatí. Rovnako nemôže byť predmetom reklamácie chuť nakoľko je chuť považovaná za subjektívny pocit, tak reklamácia z dôvodu, že Vám objednaný tovar nechutí nemôže byť predmetom reklamácie a nemôže byť teda ako reklamácia uznaná.
 7. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch v čase potrebnom na odborné posúdenie vady. Predávajúci sa v prípade oprávanej reklamácie dohodne s Kupujúcim na:
 8. a. dodaní náhradného tovaru v rovnakej hodnote v akej bol reklamovaný tovar
 9. b. na vrátení celkovej kúpnej ceny reklamovaného tovaru.
 10. c. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

OSOBNÉ ÚDAJ, ICH OCHRANA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ číslo telefónu a emailovú adresu.
3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci osobné údaje nepredáva, neobchoduje s nimi, ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje tretím osobám. Výnimkou sú nevyhnutné údaje poskytnuté špedičnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

5. V prípade vzniku právnych sporov medzi kupujúcim a predávajúcim je možné využiť aj mimosúdnu cestu urovnania týchto sporov
6. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

GDPR

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://marlotka.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude obsah vášho komentára verejne zobrazený.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

 

Zoznam alergénov

Z dôvodu pre potreby zachovania kvality, čerstvosti, trvanlivosti a hygienických požiadaviek sú všetky naše výrobky zákazníkom dokončené, nejedná sa o polotovary. Naša výrobňa splňa prísne hygienické požiadavky a dodržiava zásady HACCP – čo je globálne najrozšírenejším systémom zameraným na zaistenie bezpečnosti potravín.

Informácie o zložení produktov

Skrátené zloženie produktu je uvedené pri každom produkte individuálne . Spôsob vyhotovenia ako aj samotná výroba produktu je zaznamená v interných smerniciach spoločnosti a je predmetom obchodného tajomstva. Pri každom produkte je uvedený zoznam alergénov v danému produktu . Detailné zloženie produktu je k nahliadnutiu na našej prevádzke na vyžiadanie. Upozorňujeme, že všetky koláče sú pripravované na mieste, kde sa spracovávajú aj orechy a preto môžu obsahovať ich stopy.

Zoznam alergénov je nasledovný:

 1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut, alebo ich hybridne odrody a výrobky z nich).
 2. Kôrovce a výrobky z nich.
 3. Vajcia a výrobky z nich.
 4. Ryby a výrobky z nich.
 5. Arašídy a výrobky z nich.
 6. Sójové zrná a výrobky z nich.
 7. Mlieko a výrobky z neho, laktóza.
 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.
 9. Zeler a výrobky z neho.
 10. Horčica a výrobky z nej.
 11. Sezamové semená a výrobky z nich.
 12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l /konzervanty/.
 13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
 14. Mäkkýše a výrobky z nich.